Biziň innowasiýamyz
Siziň hyzmatyňyzda

00

 

Önümçilik sehi

00

+

Hünärmen işgärleri

00

 

Ýyl ösüş tejribesi

00

 

Önümçilik görnüşi

Biz barada

"Aýdyň Gijeler" hojalyk jemgyýeti Döwlet maksatnamasy boýunça elektronika we elektrotehnika öndüriji ilkinji kärhanalaryň biridir!
    “Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 9-njy iýulyndaky “Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakynda” çykaran 14330 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Senagaty we önümçilik ministrligi bilen bilelikde Döwlet kärhanasy “Aýdyň gijeler” Hojalyk jemgyýeti döredildi we Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ylmy taýdan esaslandyrylýan öňdengörüjilikli syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda halkara standartlaryna laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmak işleri üstünlikli dowam edýär. 
Türkmenistanyň Senagat we Gurluşyk ministrligi 49% paýyny eýeleýän we telekeçi H.B.Abdurahmanow 51% esasy paýyny eýeleýän bolup “Aýdyň Gijeler” hojalyk jemgyýetini döretdiler. Türkmenistan boýunça ýokary tehnologiýaly we döwrebap elektroniki enjamlaryny öndüriji öňdebaryjy kärhanalaryň biridir.
    “Aýdyň Gijeler” hojalyk jemgyýeti 2015-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri önümçilik ukyplylygyny ösdürip gelýär. Önümçilik sehleriň eýeleýän ýeri 4.7 gektar bolup Türkmenistan boýunça uly önümçilik meýdany hökmünde tanalýar. Şu güne “Aýdyň Gijeler” HJ önümçiligiň görnüşlerini artyrmak maksady bilen 7 sany önümçilik sehi dolandyrýar. Bu sehlerde 18 görnüş elektrotehnika enjamlary öndürilýär.

Biziň kärhanamyz sanly ulgamynyň ösüşine uly üns berýär! Öňde baryjy sanly ulgamyna niýetlenen enjamlary öndürýän kompaniýalar bilen işleşýär.

IT hyzmatlarymyz

Gorag ulgamy

Gorag ulgamy

GPS ulgamy

GPS ulgamy

Media konferensiýa

Media konferensiýa

Serwer işleri

Serwer işleri

Akylly öý

Akylly öý

Programma üpjünçilik

Programma üpjünçilik

Partnýorlar

Sanly ulgamynyň enjamalaryny öndürýän öňde baryjy kompaniýalaryň hatarynda.