Biziň kärhanamyz sanly ulgamynyň ösüşine uly üns berýär! Öňde baryjy sanly ulgamyna niýetlenen enjamlary öndürýän kompaniýalar bilen işleşýär.

  IT hyzmatlarymyz
 • Serwer işleri
 • Gorag ulgamy
 • Programma üpjünçilik
 • GPS ulgamy
 • Konferensiýa ulgamy
 • Akylly öý

  Serwer we tor infrastrukturasyny gurmak:


  Maglumaty işläp taýýarlaýjy we saklaýjy serişdeleriň toplumyny (serwerler toplumyny) we aragatnaşyk (tor) enjamlaryny gurnamak, düzmek, tehniki hyzmatlary bermek işlerini amala aşyrmak

  Kompýuterlere hyzmat etmek.

  - Switçleri gurmak we gurnamak.

  - Tor kabellerini çekmek.

  - Tor üçin rozetkalary oturtmak.

  - Her bir kompýuteri bir tora birikdirmek.

  IT merkezi howpsuzlyk hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürleýär:


  - Wideo gözegçilik ulgamlary.

  - Howpsuzlyk duýduryşy.

  - Giriş dolandyryş ulgamlary (ACS / ACS).

  - Päsgelçilikler, turnikler, derwezäni awtomatlaşdyrmak.

  - Domofon (wideo, ses).

  IT merkezi aşakda görkezilen hyzmatlary döretmek işlerini hödürleýär.


  - Web interfeýsinde we kompýuter üçin programmalar.

  - Mobil enjamlary üçin programmalar.

  - Web sahypalary.

  - API düzmek.

  - Web sahypanyň dizaýny.

  - Kompýuter we mobil programmalar üçin interfeýs dizaýny.

  Awtoulagda GPS gözegçiligini gurmak.


  GPS yzarlaýjy diýilýän hemra aragatnaşyk enjamynyň aýratynlyklary:

  - ulaglary hakyky wagtda yzarlamaga,

  - ugurlaryny wagty boýunça ýazga almaga,

  - hereketlendirijiniň işleýiş wagtyny dolandyrmaga,

  - wagtynda ýangyç guýmaga we ony wagtynda çalyşmaga mümkinçilik berýär.

  Biziň kompaniýamyz, ähli konferensiýa aragatnaşyk ulgamlaryny üpjün edýär. Kiçijik ýygnak otagyndan başlap, ýüzlerçe delegatlara niýetlenen mejlisler otagy üçin çözgütleri gysga wagtyň içinde hödürläp bilýär.

  Akylly öý - akylly öý dolandyryş ulgamydyr.

  Dolandyryş ulgamy intellekt arkaly amala aşyrylýar. Ulanyjy akylly öýüni şahsy zerurlyklar üçin düzüp bilýär. Aslynda, programmanyň maksady - durmuşyň rahatlygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak.

  Akylly öý ulgamynyň esasy funksiýalary:

  - Jaýda ýylylyk gözegçiligi.

  - Ýyladyş we radiator sazlamalaryny dolandyrmak.

  - Rugsat berilmedik giriş barada duýduryşlar.

  - Kondisioneri we howa çalyşmagy dolandyrmak.

  - Betbagtçylyklar ýüze çykan halatynda duýduryş bermek we blokirlemek (suwuň syzmagy, elektrik togunyň kesilmegi, tüsse, gaz meselesi).

  -  Ses akymlarynyň paýlanyşy, wideo,  merkezleşdirilen internede giriş gözegçiligi.

  - Kwartirada ýa-da öý kameralarynyň perimetrinde oturdylan interkom arkaly ýerli ýa-da uzak wideo gözegçilik mümkinçiligi.

  - Yşyklandyryş shemalaryna we ýagtylyk derejesine gözegçilik.

  - Perdeleri açmak ýa-da ýapmak.

  - Jemgyýetçilik derwezelerini dolandyrmak.

  - Öý enjamlaryna gözegçilik (kofe öndürijileri, tozan sorujylary, peçleri, mikrotolkunlary açmak ýa-da öçürmek).

Partnýorlar

Sanly ulgamynyň enjamalaryny öndürýän öňde baryjy kompaniýalaryň hatarynda.